gvorat_logo
 

התחברות לחברים       
קבוצות Google
הירשם לקהילת גבורת מרדכי גבעתיים
דוא"ל:

בקר בקבוצה זו


הנהלה ובעלי תפקידים

דף הבית >> הנהלה ובעלי תפקידים

שם משפחה שם פרטי טלפון תפקיד
אברך יעקב 03-5718450 אב הבית
ארנפלד אליהו 037311636
0506245551
יו"ר ועדת התרבות - חבר הנהלה
ברנט  אורית 0546490998 חברת מועצה
ברקוביץ  ברברה 054.4623029 גזברית
גיא רחל 03-5719098
054-6414419
חברת מועצה
דורי עזרא 052.2678495 חבר מועצה
וסרמן אברהם 03-5718556
054-4571855
רב הקהילה
יפה אלעזר 035720111
0542329220
מ"מ יו"ר  ההנהלה - חבר הנהלה
טמנס אריה 050.7955332 יו"ר (משותף) ועדת בית הכנסת - חבר הנהלה
מידן אלדן 036770611
054-7772254
מזכיר - חבר הנהלה
מרקוזה חיים 054.4722880
 
יו"ר (משותף) ועדת בית הכנסת  - חבר הנהלה
סקסטין איילת 03-7316237
052-8406691
יו"ר (משותף) ועדת התרבות - חברת הנהלה
סנדיק שלום 03-5718932
054-6701280
חבר מועצה
עוז עזריה
054.3551968
יו"ר ועדת הבניין - חבר הנהלה
פרישטיק גידי 03-6103810
054-4571934
יו"ר ההנהלה
קוטנר ארז 052-8780183
03-5733385
יו"ר ועדת הכספים - חבר הנהלה
עזרא לאה 054-2298411, 
03-5718189
רכזת "קהילה תומכת"

ועדת בית הכנסת - חלוקת התפקידים ותחומי האחריות

בימי החול
שחרית – מניין ראשון       יצחק פינקל,  מ"מ -  אהרון ונדרוולדה
שחרית –מניין שני            ייוסף סגל, מ"מ: חיים מרקוזה
שחרית – מניין שלישי         ראובן הלר, מ"מ  אריה טימנס
מנחה וערבית                אהרון ונדרולדה, מ"מ – יצחק פינקל

בשבתות
מנחה ערב שבת                      חיים מרקוזה, מ"מ – ארז קוטנר, עוז עזריה
קביעת בעלי תפילה                   אריה טימנס, מ"מ- אלעזר יפה, ארז קוטנר
מניין ראשון                              יצחק פינקל, מ"מ – אהרן ונדרולדה
בעלי קריאה                              אלון שטרן
ליווי פתיחת הארון                      יעקב ולטר, מ"מ: אריה טימנס
קביעת עליות                             אלדן מידן, מ"מ – ישראל לקס
גבאי קריאה בתורה                      ארז קוטנר,  מושיק גולדשטיין,
גבאי שני                                   משה בורשטיין,  מ"מ אלי ארנפלד
מנחה גדולה                               עמירם סבן, מ"מ - יהושע נוויסטדטר
מנחה                                       חיים מרקוזה, , מ"מ יעקב אברך, עוזי דורי
אחראי דרשנים                           גידי פרישטיק, אלעזר יפה
ערבית מוצ"ש                             נחמיה נוי , אלדן מידן
תאום חתנים מחוץ לקהילה            יענית גולדפרב
אחראיות שיעורי נשים                  מיכל פרישטיק, עדית ונדרולדה, ציפי סבן
עזרת הנשים                              יהודית קרול, איילת סקסטי$, ברברה ברקובי%, מלכה ניוסטדטר, אורית ברנט
כללי
אחראי על אולם "בית אהרון"         אפי פז
רכז "כוללים"                             מאיר מינרבי
אחראי רכש                               באחריות ודת בניין
לוח המודעות                            חיים זר כבוד, איילת סקסטין
לוח מודעות דיגיטלי                    אלדן מידן
אתר האינטרנט                           מיכאל טוכפלד
הכנת ספרי תורה                         יהודה תשובה, איציק פינקל, אריה טימנס, יעקב אברך
החלפת פרוכות                           יצחק פינקל
הודעות לקהילה                         יעקב אברך, מ"מ משה בורשטיין
ליווי אורחים                              אלעזר יפה מ"מ אלי ארנפלד
טיפול בלוח  יזכור                        צורי פלד

                                   
רחוב הרצוג 32 גבעתיים 

אתר האינטרנט מוקדש  לע"נ  אליעזר ועטרה  טוכפלד ז"ל