"גבורת מרדכי"
בית כנסת ומרכז קהילתי תורני, גבעתיים (ע"ר) 58-008497-8
 


תקנון העמותה
 

(כפי שהתקבל במוסדות העמותה וכפי שתוקן באסיפה הכללית היוצאת מן הכלל מיום י"ד בחשוון תשס"ג –     20 באוקטובר  2002 ובאסיפה הכללית מיום כ"ה באלול תשס"ג – 22 בספטמבר 2003))
 

פרק א – שם, מען ומטרות
 

1.      שם העמותה - "גבורת מרדכי"  בית כנסת ומרכז קהילתי תורני, גבעתיים (ע"ר).
2.      מען -  רחוב הרב הרצוג  32,  גבעתיים
3.      מטרות העמותה הן:
א.  לבנות, להחזיק ולנהל בית כנסת ובית מדרש, שיתנהל על פי ההלכה והשולחן ערוך, וכן  מרכז קהילתי.
ב.  לקיים שיעורי תורה ופעולות תורניות.
ג.   לקיים פעילות תרבותית וחברתית ברוח ציונות לאומית.
ד.  לנהל קופות גמ"ח ופעולות רווחה.
 
4.      שם העמותה מחליף את שם "האגודה לבנין בית הכנסת ליד משהב וקרת רחוב הרב הרצוג, גבעתיים"  ותקנון זה בא במקום תקנון האגודה הנ"ל.
 
 

פרק ב' -  המבנה הארגוני
 

5.      מוסדות העמותה הם:
 
א.  האסיפה הכללית.
ב.   המועצה.
ג.    הנהלת העמותה (הוועד).
ד.   וועדת הביקורת.
 
6.      האסיפה הכללית -
היא המוסד העליון של העמותה והיא רשאית לדון ולהחליט בכל נושא הנוגע לעמותה. האסיפה תתכנס לפחות אתת לשנה. האסיפה השנתית הרגילה תאשר את הדו"ח הכספי של העמותה, תנחה את המועצה בנושאי תוכנית העבודה השנתית, ותמנה את רואה החשבון של העמותה.
הודעה על קיום אסיפה תפורסם שלושה שבועות לפני מועד כינוסה ותכלול את סדר היום.
האסיפה תבחר בין"ר האסיפה לשם ניהולה.
במידה ובמועד שנקבע לכינוס האסיפה לא יהיו נוכחים חמישית מחברי העמותה תתקיים האסיפה כעבור חצי שעה מן המועד המקורי בכל מנין חברים.
 
7.  אסיפה שלא מן המנין - רשאים לכנסה :
א. הנהלת העמותה או מחצית מחברי המועצה.
ב. ועדת הביקורת על פי דרישה בכתב ליו"ר המועצה.
ג.  עשירית מכלל חברי העמותה עפ"י דרישה בכתב ליו"ר המועצה.
 
אסיפה כזו תכונס תוך 21 יום מקבלת החלטה על כינוסה במקרה של כינוסה על פי סעיף משנה (א), ותוך 21 יום מיום הדרישה לכינוסה במקרה של כינוסה על פי סעיף משנה (ב) או (ג).
 
8.      המועצה
 
(א)  מספר חברי המועצה לא יפחת מ-11 ולא יעלה על 15.      
(ב)  חברי המועצה ייבחרו בבחירות כלליות וחשאיות כמפורט בפרק ה' שלהלן.
(ג)  המועצה תתכנס לפחות אחת לשלושה חודשים.
(ד) המועצה תבחר לאחר הבחירות, מתוך חבריה, ביושב ראש המועצה, במזכיר ובוועדות. תיבחרנה       לפחות ארבע הוועדות הבאות:
(1) בית כנסת, הגבאים - לניהול סדרי התפילות והלימוד ולאחזקה שוטפת.
(2) מרכז קהילתי תורני ולחברה - למילוי התכנים התרבותיים, התורניים והחברתיים באגודה  של החברים ובני משפחותיהם.
(3) כספים - לניהול הכספי, כשאחד מחבריה משמש כגזבר.
(4) בנין - לפיתוח בנין בית הכנסת והמרכז הקהילתי.
 
(ה) המועצה רשאית להאציל מסמכויותיה לוועדות בעניין מסויים או באופן כללי.
(ו)  המועצה רשאית לבחור בוועדות אד-הוק נוספות.
(ז)המועצה רשאית לצרף לכל ועדה חברים מן העמותה ו/או ילדים בגירים של חברי העמותה, שאינם     חברי מועצה.
 
9.      הנהלת העמותה -
    תהיה מורכבת מיו"ר המועצה ומיושבי ראש ארבע הוועדות (בית כנסת, מרכז קהילתי, כספים, בנין) ומזכיר    המועצה. ניתן לצרף חברים נוספים להנהלה מתוך המועצה ובאישורה. 
 
10.  ועדת ביקורת -
תהיה מורכבת משלושה חברים, שייבחרו באסיפה הכללית השנתית הרגילה.
 
11.  ההחלטות בכל מוסדות העמותה תתקבלנה ברוב דעות הנוכחים בישיבה. וכשהקולות שקולים תכריע דעת     יושב ראש הישיבה.
 
 

פרק ג' -   פעולות המועצה, הנהלת העמותה וועדת הביקורת
 

12.  ועדת הביקורת תגיש דו"ח לפחות אחת לשנה. תבדוק את פעילות האגודה, את פנקס ההכנסות וההוצאות      ותביא לאישור האסיפה הכללית, לא יאוחר משלושה חודשים לאחר גמר שנת הכספים, את הדו"ח הכספי   אשר   יפורסם אחת לשנה על לוח המודעות בבית הכנסת.
 
13.  ההנהלה תכין ; תקציב ותוכנית עבודה שנתית שיאושרו על ידי המועצה, שיובאו לידיעת החברים על גבי       לוח המודעות. ההנהלה תפעל לפי אותו תקציב ואותה תוכנית.
 
התקציב השנתי יכלול :
(א) תקציב שוטף לתפעול בית הכנסת, בית המדרש ואחזקת המבנה.
(ב) תקציב המרכז הקהילתי לפעולות תורניות וחברה.
(ג) תקציב פיתוח הבניין.
התקציב יוגש לא יאוחר מאשר חודשיים לפני תום שנת התקציב השוטפת.
נוסף על האמור תוכל ההנהלה להכין לאשור המועצה תקציב נוסף למשימות מיוחדות, כתוספת לתקציב השנתי.

 
14.  במקרה ומסיבה כל שהיא לא יאושר התקציב במועצה לאחר שעברה שנת התקציב, תקבע ותפעל ההנהלה על פי תקציב ביניים לשלושה חודשים שיאושר על ידי המועצה.
 
 
15.  ההנהלה והמועצה תנהלנה פרוטוקולים שבהם תירשמנה כל החלטותיהן. כל הפרוטוקולים בצירוף חוזי       ההתקשרות יועברו לעיון ועדת הביקורת, והם יהיו פתוחים לעיונו של כל חבר עמותה אשר יבקש זאת               ממזכיר המועצה.
 
16.   המועצה תמנה מבין חבריה מזכיר אשר יהא אחראי להסדרת העניינים הפורמאליים שלהלן ; -
(א)   ניהול פנקס החברים.
(ב)     ניהול פנקס חברי המועצה וההנהלה.
(ג)     זימון האסיפות הכלליות, הרגילות והיוצאות מן הכלל.
(ד)    רישום הפרוטוקולים של ההנהלה והמועצה והפצת העתקים לחברי ההנהלה או המועצה        בהתאם.
(ה)   רישום פרוטוקול בכל אסיפה כללית והחתמתו על ידי יו"ר המועצה.
(ו)     משלוח הדיווחים וההודעות הנדרשים עפ"י החוק לרשם העמותות.
 
17.  ההנהלה תדאג לניהול מסודר של פנקס ההכנסות וההוצאות של העמותה, וזאת באמצעות ועדת הכספים.
 
 

פרק ד' -  סמכויות
 

18.  הסמכות בידי המועצה לדון ולהחליט בענייני העמותה ולקיים את מטרות העמותה, להנחות את ההנהלה      בפעילותה ולאשר את תוכניות העבודה ואת התקציב השנתי.
 
19.  סמכויות נוספות למועצה :
(א)   לאשר מידי פעם את דמי החבר השנתיים ותעריפים אחרים, כגון גובה הסכום החד-פעמי שעל חבר  חדש לשלם, דמי שימוש באולם המרכז הקהילתי וכיוצ"ב.
(ב)    לבחור את חברי הוועדות.
(ג)     לאשר תקנות קופת גמ"ח ולמנות וועדות גמ"ח.
 
20.  (א) ההנהלה היא הגוף המבצע של מוסדות המועצה, והיא מוסמכת לפעול בכל הפעולות כאמור בתקנון זה,   ופעולות שהמועצה תטיל עליה במסגרת סמכויותיה של המועצה, ובכלל זה לקבל כספים, להפקידם,             להשקיעם ולהוציאם לצרכי העמותה. על ההנהלה לדווח על פעולותיה למועצה בישיבות המועצה.
 
(ב) למרות האמור בסעיף קטן (א) לעיל, לא תוכל למכור ולשעבד את מבנה המרכז הקהילתי או חלקים ממנו   ללא אישור אסיפה כללית מיוחדת וכן צריכה ההנהלה לקבל מראש את אישור המועצה ברוב של לפחות 2/3 מחברי המועצה בפועל לצורך הפעולות המפורטות להלן :
(1)   מכירת נכסי דלא ניידי, משכונם ושעבודם.
(2)    קבלת הלוואות או מתן ערבויות לאדם או לתאגיד כל שהוא לטובת האגודה על סכומים גדולים מסכום השווה ל-25,000 $.
(3)    מתן ערבויות לטובת צד ג' על סכום כלשהו.
 
21.  סמכויות נוספות להנהלה :
(א)   להתקשר בחוזים במסגרת התקציבים שאושרו לביצוע פעילויות בית הכנסת, המרכז              הקהילתי, עבודת    בנין ואחזקה, כולל העסקת עובדים.
(ב)     לרכוש ציוד וספרים למרכז הקהילתי במסגרת המאושרת של התקציב ותוכנית העבודה.

(ג)     להשאיל רכוש האנודה לחברים ולהעמיד לרשות החברים את אולם המרכז הקהילתי לצורך  שמחות ואירועים משפחתיים ופעולות תרבות וחברה של הקהילה. העמדת האולם לרשות      אנשים שאינם חברי העמותה טעונה אישור הנהלה, בהתאם להנחיות שייקבעו מזמן לזמן ע"י המועצה.
 
22.  זכות חתימה  -
זכות חתימה בשם העמותה תהיה ליו"ר המועצה, יו"ר ועדת הכספים והגזבר. המועצה רשאית להסמיך       חברים נוספים כבעלי זכות חתימה.
חתימת הגזבר בצירוף אחד מבעלי החתימה האחרים בצירוף חותמת העמותה תחייב את העמותה לכל עניין  ודבר, להוציא חוזי התקשרות עליהם יחתמו יו"ר ההנהלה ויו"ר ועדת הכספים או הבניין. בהעדרם יחתמו    ממלאי מקומם לאחר אישור המועצה. כל התקשרות או התחייבות שערכה הריאלי עולה על 10% מהתקציב השנתי במונחים ריאליים, טעונה אישור ועדת הכספים וההנהלה.
 
23.  בחירת רב
ההחלטה לבחירת רב והנהלים לבחירתו תהא בסמכות האסיפה הכללית שלא מן המניין שתכונס כאמור       בסעיף 7 לעיל, ובלבד שיהיו נוכחים באסיפה לפחות 40%  מחברי העמותה.
 
24.  הליכים נוספים לקבלת החלטות:
(א)    הנהלת העמותה, מועצת העמותה או האסיפה הכללית רשאים להכריז על משאל חברים לקבלת החלטות בנושאים שונים. לתוצאות משאל החברים יהיה תוקף של החלטת אסיפה           כללית. זאת בכפוף לסעיף 22 (ב) לחוק העמותות התש"ם – 1980.
(ב)    החלטות החתומות ע"י כל חברי העמותה יהיו לכל דבר ועניין כהחלטות שהתקבלו באסיפה   כללית, למעט החלטות לפי סעיפים 11, 36 ו-43(א) לחוק העמותות תש"מ 1980.
 
 

פרק ה' -   בחירות

 

25.  חברי המועצה ייבחרו לתקופה של שנתיים.
 
26.  הבחירות למחצית מחברי המועצה תתקיימנה אחת לשנה.
 
27.  הבחירות הראשונות על פי תקנון זה תיערכנה, אי"ה, מוקדם ככל שניתן לאחר אישורו על ידי האסיפה         הכללית המיוחדת, ולא יאוחר משלושה חודשים ממועד אישורו. בבחירות הראשונות ייקבע גם אלו מחברי  המועצה יכהנו שנה אחת ואלו מהם שנתיים.
 
28.  ועדת הבחירות ;
(א)   חודש לפני מועד הבחירות תמנה המועצה ועדת בחירות בת שלושה חברים שלא יהיו מועמדים לבחירות.
(ב)    ועדת הבחירות תפרסם תוך שבוע הודעה על תאריך קיום הבחירות ודרך הגשת המועמדים.
(ג)     מועמדות החברים תוגש בכתב לוועדה, ותכלול הסכמת המועמד לבחירתו, וזאת תוך פרק זמן של עד שבועיים מיום הפרסום.
(ד)    ביום הבחירות תוצב קלפי במרכז הקהילתי, תוצאות הבחירות תפורסמנה למחרת היום.
(ה)   המועצה תתכנס תוך שבועיים לאחר פרסום תוצאות הבחירות.
 
29.  חבר מועצה לא יכהן כחבר ועדת ביקורת ומי שמשרת העמותה בשכר לא יהא חבר מועצה או חבר ועדת        הביקורת. 

 

פרק ו' -חברים וזכויות חברים
 
   

30.  א. חברי האגודה לבנין בית הכנסת ליד משה"ב וקרת רחוב הרב הרצוג גבעתיים הינם חברי העמותה מיום   היווסדה. לאחר מכן יהיו חברים מי שיתקבלו לפי סעיף 1(ב) ו-(ג) לתקנון המצוי, ובלבד שמלאו לו 21 שנה.
 
ב. המועצה תקבע מזמן לזמן את התנאים לקבלת חברים חדשים.
 
31.  החברות היא אישית, אינה ניתנת להעברה ואינה עוברת בירושה, במשפחה ייחשב ראש המשפחה כחבר, אך  עם פטירתו, תהא אלמנתו חברת האגודה ותישאר כזאת כל זמן שלץ פקעה חברותה, כאמור בסעיף 32 להלן.
 
32.  לכל חבר/ה עמותה ובן / בת זוגו החבר/ה בעמותה הזכות לבחור ולהיבחר למוסדות העמותה. 
 
33.  מילוי כל חובות החבר הינן תנאי לקיום זכויותיו, ולפיכך חבר שלא פרע את מיסיו לעמותה, על אף שחברותו טרם פקעה, לא יהא זכאי לשום זכות מזכויות החברים המוקנות לו על פי תקנון זה.
 
34.  פקיעת חברות תהא לפי סעיף 3 בתקנון המצוי, וכן אם החבר לא שילם את מיסיו לעמותה במשך שנתיים,     ולא סילק את חובו לאחר קבלת דרישה בכתב ממזכיר העמותה. מיסים לצורך סעיף זה לרבות התשלום החד פעמי שחייב חבר לשלמו עם התקבלו לעמותה, או כל תשלום חד פעמי אחר שאושר על ידי המועצה בהתאם  לסעיף 19 בתקנון זה.                                                                                                                                           לצורך כך יראו את החבר כמי שקיבל את הדרישה בכתב, אם עברו שבעה ימים ממשלוח הדרישה לכתובתו   בדואר רשום, או מסירתו ביד. אם הכתובת אינה ידועה, תשלח ההודעה לכתובת האחרונה שמסר לעמותה,   וההודעה תיחשב כתקיפה גם אם לא נמסרה או אם הוחזרה ע"י הדואר.
ההחלטה לגבי פקיעת חברות היא בסמכות המועצה.
 

 

פרק ז' = תקנון תפילה
 


35.  המועצה הראשונה שתיבחר בהתאם לתקנון זה, תביא הצעה לנוהגי התפילה וסדרי בית הכנסת לפני אסיפה כללית שתכונס במיוחד לצורך זה.
ההצעה תפורסם על לוח המודעות של בית הכנסת ותופץ בין החברים תוך ששה חודשים  מיום בחירתה של  המועצה הראשונה, והאסיפה הכללית תכונס כעבור חודש מיום יפרסום.
 

פרק ח'  -  שינוי תקנון

 

36.  הסעיפים 13 ,18 ,20 שבתקנון המצוי לא יחולו על תקנון זה.
בכל מקום בתקנון זה "התקנון המצוי" פירושו התקנון המצוי שבתוספת לחוק העמותות ה'תש"מ - 1980.
 
37.   
(א)   לשנות את התקנון או כל חלק ממנו, רשאית אסיפה כללית יוצאת מן הכלל ובתנאי שיהיו       נוכחים בה   לפחות מחצית מחברי העמותה. אם לא יהיה מנין חוקי באסיפה זו תיקבע אסיפה נדחית כעבור שבוע לאחר המועד הנדון. האסיפה הנדחית תהיה רשאית לקבל החלטות בכל   מניין של חברים.
(ב)    למרות האמור בסעיף קטן (א) דלעיל, אין האסיפה הכללית רשאית לשנות את מטרות             העמותה באופן שלא יכלל בהם האמור בסעיף 3 (א) של תקנון זה.
 
38.  נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה וחלוקת רווחים או טובות הנאה נכל צורה שהיא בין חבריה אסורה.

במקרה של פירוק  העמותה, יועבר רכושה לידי מלכ"ר אחר (כמשמעותו בסעיף 9(2) לפקודת מס הכנסה) ולא יחולק בין חבריה.
 
 

פרק ט' – ביטאון הקהילה

 

39.    
א.      ביטאון המרכז יופיע בתדירות שתיקבע מפעם לפעם ע"י המועצה.
ב.        הביטאון יעסוק :
(1)   בחיי הקהילה, פעולות לימודיות, תרבותיות וחברתיות המתקיימות בקהילה.
(2)   בשאלות הלכה ומנהגים.
(3)   בנושאי הגות ממחשבת הציונות הדתית.
(4)   בשאלות היום החברה והמדינה.
ג.        המערכת תקפיד על צנעת הפרט, על לשון נקייה, על שמירת הלשון, תשמור על כבוד האדם ולא תביא למחלוקת בקרב חברי הקהילה.
ד.       הכותבים בביטאון יהיו חברי הקהילה, או מי שמזדהה במאמרו עם תפיסת העולם הציונית הדתית.
ה.       מערכת הביטאון תיבחר על יד מועצת העמותה. המערכת באישור הנהלת העמותה תוכל לצרף אליה חברים נוספים מבין חברי העמותה.
ו.        הביטאון ימומן מתקציב העמותה.
 
 
ראשי העמותה בתאריך שינוי התקנון  ביום 20.10.2002:
 
 
     שמעון שטרסברג                                           שאול רפפורט                                        יוסי שטח
         יו"ר העמותה                                                  מזכיר העמותה                               יו"ר האסיפה הכללית
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                           
     אורי וקסלר                                                                                                 מיכאל טוכפלד                          
     יו"ר העמותה                                                                                               מזכיר העמותה                                  
 
חברי ועדת התקנון שנתמנתה באסיפה הכללית מיום 12.5.83
 
הח' מ. אילן
הח' ש. בניאל
הח' י. שטח​

בינה נט תקשורת ומחשבים
הפריון 4 אזור תעשייה צפוני  אשדוד
נייד: 050-349-777-5 פקס:153-50-349-777-5
דוא"ל:binaa.net@gmail.com

גבורת מרדכי, בית כנסת ומרכז קהילתי תורני   |   רחוב הרצוג 32 רחבת צימבר, גבעתיים

 

אתר האינטרנט מוקדש לעילוי נשמת אליעזר ועטרה טוכפלד ז"ל ולעילוי נשמת אברהם בן אסתר וציון שטח ז"ל

שלח

שדה חובה

הטופס נשלח בהצלחה! 

שדה חובה

שדה חובה

שדה חובה

 בית הכנסת ומרכז קהילתי

גבורת מרדכי

כיכר צימבר גבעתיים​